Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

ORGANISATIE-ONTWIKKELING EN BELEIDSPLANNING


BESTUURLIJKE VERNIEUWING HANDELSVERENIGING TURNHOUTSEBAAN

De Handelaarsvereniging Voorstad stond sinds begin 2000 op een dood punt; het bestuur besefte dat er geen weg terug was naar de glorierijke voorstadsbaan van weleer, het onderkende de noodzaak van een actualisering, tegelijk waren er veel emotionele weerstanden tegenover een stap in het onbekende. Het ontbrak de vereniging aan kracht om zelfstandig dit proces door te voeren. In opdracht van Stad Antwerpen – Werk en Economie – begeleidde TOPOS in 2013 het  veranderingsproces middels een intense samenwerking met alle bestuursleden en door het herformuleren van doelstellingen, het aanspreken van kandidaat-bestuurders… Het kwam neer op het hertekenen van de volledige organisatie, een nieuwe naam  – Boho2140 “Waar Winkelen Werelds is” – en een bestuur samengesteld uit oude en nieuwe leden. 2013


 • Antwerpse Academie voor Instrumentenbouw – concept voor organisatieontwikkeling – 2006-2007
 • Gemeente Neerpelt – begeleiding detaillering beleidsplanning – 2014
 • OCMW Kontich – Onderzoek naar synergieën tussen Gemeente en OCMW Kontich – i.s.m. C&J – 2010
 • OCMW Sint-Pieters-Leeuw – Advies personeelsbehoeftenplan en begeleiding ingebruikname woonzorgcentrum Zilverlinde – i.s.m. C&J – 2010-2011
 • Provincie Antwerpen – Mobiliteit  – organisatie rondetafel experten – 2006
 • Provincie Antwerpen – Dienst Communicatie – doorlichting extern communicatiebeleid i.s.m. C&J – 2008
 • Provincie Antwerpen – Architectuurarchief – begeleiding samenwerkingstraject APA (Architectuurarchief Provincie Antwerpen) en CVAa (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven) als stap naar de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen – 2015
 • Provincie Antwerpen – Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – actualisering extern communicatiebeleid landbouw- en plaatelandsbeleid – 2012
 • Schelde-Landschapspark – doorlichting en actualisering beleid – 2006
 • Stad Aalst – Ruimtelijke Ordening – actualisering opdrachten dienst vergunningenbeleid – 2010
 • Stad Antwerpen – Districts- en Loketwerking – Begeleiding implementatieproces van Sociale Infopunten in de districtshuizen van de stad Antwerpen – i.s.m. studio beleid – 2011
 • Stad Antwerpen – Werk en Economie – Bestuurlijke vernieuwing Handelaarsvereniging Turnhoutsebaan, BoHO 2140 –
 • Stad Mechelen – voorbereiding  fusie personeelsdiensten van stad en OCMW – i.s.m. C&J – 2009
 • Stad Torhout – Ruimtelijke Ordening – heroriëntering woonbeleid i.s.m. studio beleid en OMGEVING – 2011-2012
 • Steunpunt Medewerking aan Sociale Huisvestingsinitiatieven in Antwerpen (SMASH) – heroriëntering beleid – 2000
 • Vai – Vlaams Architectuurinstituut – actualisering beleidsvisie in 2009 en begeleiding opmaak beleidsplan 2017-2021 – 2017
 • Vlaamse overheid – Vlaams Bouwmeester – herziening concept Vlaams Bouwheer en coördinatie Prijs Bouwheer – 2005
 • Waterwegen en Zeekanaal NV – Afdeling Maritieme Toegang beleidsplanning met actoren voor grondgebied stad Halle – 2011
 • Welzijnsregio Noord-Limburg  – Analyse Welzijnsregio Noord-Limburg i.s.m. KDS Consulting 2007
 • Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven  – begeleiding overleg ontwerprichtlijnen – 2017

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close